भारत के प्रमुख जलप्रपात (Major Waterfalls Of India)

 भारत के प्रमुख जलप्रपात (Major Waterfalls Of India)  1.शिवसमुद्रम् जलप्रपात (Shivasamudram Falls) 2.जोग गरसोप्पा या महात्मा गाँधी जलप्रपात (Jog Garsoppa or Mahatma Gandhi Falls) 3.दूधसागर जलप्रपात (Dudhsagar Falls) 4.हुण्डरू जलप्रपात…