लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सदस्य न्यूनतम आयु

लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सदस्य न्यूनतम आयु   1. लोकसभा – 25 years 2. राज्यसभा – 30 years 3. विधान सभा – 25 years 4. विधान परिषद – 30 years 5.…